Школски одбор

Орган управљања Школе

Дужности школског одбора:

-доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;


-доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;


-утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;


-доноси финансијски план установе, у складу са законом;


-усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;


-расписује конкурс и бира директора;


-разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;


-доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;


-одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;


-обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Школски одбор има девет чланова, укључујући и председникаШколски одбор

Орган управљања Школе

Чланови Школског одбора Економске школе „ Нада Димић“ :


ОСМИ САЗИВ


Локална самоуправа:
Јово Гвоздић - председник Школског одбора
Слободан Мишовић
Станислава Милакара


Наставници:
проф. Дубравка Маринковић, заменик председника Школског одбора
проф. Марија Митић-Ритан
проф. Весна Комненић


Савета родитеља:
Катарина Тонић, председник Савета родитеља
Андријана Тодоровић
Деса Марковић


Мандат Школског одбора је четири године

www.000webhost.com