Испитни рокови

Испитни рокови:


1. Септембар


2. Новембар


3. Јануар


4. Април


5. Јун


6. Август


Изузетак у односу на став 2 наведеног члана:
Уколико ученик из оправданих разлога не може да полаже испите у прописаним роковима или из опрaвданих разлога жели да у што краћем року положи испите, полагање ће му бити омогућено уз посебно решење које доноси директор Школе.


Координатор:

Весна Маран
Психолог
011/4029 583
vesnamaran@gmail.com
www.000webhost.com