Правилник

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 29 Статута школе Eкономске школе „Нада Димић“, Школски одбор је на седници одржаној дана 19.4.2018. године, донео


ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

Члан 1

Ванредни ученик првог разреда средње школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања које је старије од 17 година.


Изузетно од става 1. овог члана, лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година може да стиче средње образовање и васпитање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра.


Својство ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке школске године, под условима утврђеним законом.


Члан 2

Ванредни ученик се уписује у средњу школу ради завршетка започетог школовања, ради преквалификације и ради доквалификације.


Ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил полаже допунски испит из предмета који нису били утврђени школским програмом односно наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, у складу са општим актом школе.


Лице уписано у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови наставничког већа школе, именовани решењем директора.


Лице уписано у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси комисија коју чине чланови наставничког већа школе, именовани решењем директора.


Члан 3

Ванредни ученик има право да се упише у одговарајући разред школе најкасније до 31. августа.


Изузетно, лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година може да стиче средње образовање и васпитање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра.


Члан 4

Ванредни ученик полаже испите и извршава друге утврђене обавезе.


Ванредни ученик може да полаже испите у следећим испитним роковима:


  1. септембарском
  2. новембарском
  3. јануарском
  4. априлском
  5. јунском
  6. августовском

Изузетак у односу на став 2 наведеног члана:

Уколико ученик из оправданих разлога не може да полаже испите у прописаним роковима или из опрaвданих разлога жели да у што краћем року положи испите, полагање ће му бити омогућено уз посебно решење које доноси директор Школе.


Члан 5

Први испитни рок у школској години је септембарски испитни рок.


Ванредни ученик може да приступи полагању испита под условом да је поднео пријаву за полагање испита и да је уз пријаву приложио доказ о уплати накнаде за полагање испита.


Висину школарине утврђује министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство), према врстама образовања и васпитања, с тим да се поједини ванредни ученици - лица старија од 17 година, услед тешке материјалне и социјалне ситуације, могу ослободити плаћања школарине, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања и васпитања.


Пријаву за полагање испита ванредни ученик подноси на прописаном обрасцу, за сваки испит посебно. Пријава се подноси секретаријату школе.Члан 6

Ученици раде писмене задатке, односно полажу писмени и усмени део испита када је то за одређени предмет прописано правилником о наставном плану и програму образовно- васпитног рада за одређени образовни профил.


Члан 7

Када се испит састоји из усменог и писменог дела, односно усменог дела, ученик прво ради писмени део, а потом полаже усмени део.


Трајање писменог дела испита за одређени предмет, прописује се одговарајућим правилником о наставном плану и програму.


Писмени и усмени део испита не могу се полагати у истом дану.


Члан 8

Школа организује консултативну наставу из појединих или свих предмета, уколико се за ту наставу пријави најмање 5 ученика.


Члан 9

Наставници одговарајућих предмета су дужни да ванредном ученику пруже помоћ приликом избора литературе из које се припрема испит и да кроз консултације дају потребна обавештења ради правилног схватања појединих наставних садржаја.


Уколико школа за ванредне ученике организује консултативну наставу, из теорије, број часова те наставе утврђује се на 10% од фонда часова прописаног правилником о наставном плану и програму за одређени предмет и образовни профил.


Члан 10

Комисија пред којом се полаже испит има три члана, од којих су два стручна за предмет.


Комисију формира директор.


Усменом делу испита обавезно присуствују сви чланови испитне комисије.


Усмене одговоре ученика прати и оцењује сваки члан комисије, а оцена се утврђује већином гласова чланова комисије и уноси у записник о полагању испита.


Члан 11

За спровођење усменог дела испита утврђује се списак испитних питања, посебно за сваки предмет и разред, тако да тим питањима буде обухваћено целокупно градиво предмета. Испитна питања састављају стручна већа.


На основу утврђених спискова испитних питања сачињавају се испитне цедуље, које садрже најмање три испитна питања, читко написана.


Испитне цедуље су оверене печатом школе, од исте су хартије и једнаке величине и боје.


Број испитних цедуља са питањима мора бити већи од броја пријављених ученика за полагање испита у једној групи, најмање за три.


Усмени део испита полаже се извлачењем испитних цедуља.


Члан 12

Писмени задатак прегледају испитивач и два члана комисије и утврђују оцену која се уноси у записник о полагању испита.


Оцена из писменог и усменог дела испита једног предмета је јединствена и утврђује се већином гласова чланова испитне комисије.


Члан 13

Ванредни ученик се удаљава са испита уколико користи мобилни телефон, електронски уређај или друга недозвољена средства, ремети ток испита или се недолично понаша према члановима испитне комисије.


У случају удаљавања ванредног ученика са испита, испитна комисија уноси у записник о полагању испита напомену да је ученик удаљен, уз навођење разлога удаљавања.


Ученик који је удаљен са испита оцењује се недовољном оценом.


Члан 14

Ако ученик у току испита одустане од полагања или уколико не оправда изостанак, сматра се да није положио испит и исто се констатује у записнику.


Члан 15

Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног планом образовања, а из предмета Физичко васпитање, само уколико је млађи од 20 година.


Владање ванредног ученика се не оцењује.


Члан 16

Успех ученика из обавезних наставних предмета оцењује се бројчано, а из изборних - описно.


Члан 17

Да би могао да се упише у школу и полаже испите из наредног разреда, ванредни ученик мора положити све испите из претходног разреда.


Члан 18

Ученику који је положио све испите из предмета за одређени разред издаје се сведочанство о завршеном разреду.


Евиденција о испитима чува се 10 година.


Члан 19

Ванредан ученик који се упише у средњу школу у циљу настављања започетог школовања, мора да приложи сведочанства завршених разреда, како би се могао уписати у одговарајући разред.


Ванредан ученик који се исписао из једне школе и наставља школовање у другој школи ради стицања образовања у истом трајању, уз захтев да му се одобри полагање испита из предмета разреда који је започео у другој школи, мора приложити исписницу школе из које долази.


Члан 20

Министарство даје сагласност на број ванредних ученика које школа уписује у одређеној школској години.


www.000webhost.com