Настава и родитељи

Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Дужности савета родитеља:

- предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
- предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
- разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
- предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
- разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
- учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона (Одговорност установе за безбедност деце и ученика);
- даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
- разматра и друга питања утврђена статутом.

Блок настава

Кликни за преузимање

Класификација

Кликни за преузимање

Наставне суботе

Кликни за преузимање

План дежурства ученика

Кликни за преузимање

Пријем родитеља

Кликни за преузимање

Распоред допунске, секције и додатне наставе

Кликни за преузимање

Распоред звона

Кликни за преузимање

Распоред одељења по учионицама

Кликни за преузимање

Распоред писмених прво полугодиште 2018-2019.

Кликни за преузимање

Распоред писмених за друго полугодиште 2018-2019.

Кликни за преузимање

Распоред часова

Кликни за преузимање

Уџбеници за школску 2018-2019.

Кликни за преузимање

Школски календар за 2018-2019.годину

Кликни за преузимање

Распоред писмених за друго полугодиште 2018-2019.

Кликни за преузимање

www.000webhost.com