Финансијски извештаји и јавне набавке

 

 

План Јавних набавки за 2019.годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Допуна финансијског плана за 2019. годину - коначан

 

 

 

 


ЈАВНА НАБАВКА ОДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 1.1.1/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.2.2/19
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

1. Одлука о покретању поступка
2. Решење о образовању комисије за спровођење поступкаka
3. Позив за подношење понуда
4. Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 16.01.2020. до 10.00 часова. Отварање понуда је истог дана са почетком у 10.30 часова.

 

 

 


Измена и допуна финансијског плана за 2018. годину - коначно

www.000webhost.com