Правни Акти школе

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о раду Наставничког већа

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности

Правилник о испитима

Правилник о обављању друштвено корисног/хуманитарног рада

Правилник о оцењивању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о препознавању облика дискриминације

Правилник о протоколу ненасиља

Правилник о раду Економске школе "Нада Димић"

Пријава за ученика генерације

Процедура о избору ученика генерације

Статут

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања у установи

Правилник о ванредним ученицима

Правилник о мерама безбедности

Правилник о полагању матурског испита

Одлука о одређивању лица о заштити података о личности

www.000webhost.com